Blue Flower

Werkwijze

Beeldvorming/diagnostiek
In één of een aantal gesprekken wordt een beeld geschetst van de klacht(en), de ontwikkeling van u/jou en eventueel het gezin. Bij kinderen kan ook gebruik worden gemaakt van een spelobservatie. Bij zowel kinderen als volwassenen wordt vaak gebruik gemaakt van één of enkele vragenlijsten.
Soms kan een psychologisch onderzoek geadviseerd worden. Dit kan in de praktijk plaatsvinden. Hierna worden de bevindingen met u/jou doorgenomen en wordt gekeken naar de beste aanpak van de klachten. De behandeling kan hierna beginnen.

 

Psychologisch onderzoek
Een psychologisch onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van de intelligentie, de persoonlijkheid/het sociaal-emotioneel functioneren en neuropsychologische vaardigheden, zoals planning, aandacht/concentratie, geheugen, integratie en dergelijke.

Redenen voor psychologisch onderzoek kunnen zijn:
• Een beter beeld krijgen van de klachten en het functioneren om de behandeling / benadering (thuis, school/werk) zo goed mogelijk af te kunnen stemmen;
• Duidelijkheid verkrijgen bij vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ADD) of een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis).

 

Behandeling
Afhankelijk van de leeftijd en ernst van de klachten wordt samen bekeken hoe u/je zo goed mogelijk geholpen kunt worden. Kortdurende behandelingen en langerdurende behandelingen behoren beide tot de mogelijkheden.
Om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij u/jou als persoon kan gebruik worden gemaakt van een specifieke of verschillende behandelvormen. Uitgangspunt is altijd dat u/jij als cliënt centraal staat.
Bij de behandeling van kinderen worden de ouders of verzorgers altijd betrokken.

 

De verschillende therapievormen die binnen de praktijk worden gebruikt. Hetzij anders vermeld, zijn deze behandelvormen geschikt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

HSP-jongerentraining: zit jij op de middelbare school en ben je hoogsensitief (ook wel hooggevoelig genoemd) en wil je jouw kracht ontdekken en stevig met je gevoeligheid in het leven staan? Dat leer je in deze training, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van je eigen talenten, zelfcompassie, het vergroten van je eigenwaarde en ontdekken van je kracht. De training bestaat onder andere uit compassie-oefeningen, paardencoaching, creatief/kunst en het werken aan eigen onderwerpen van de groep. Start training: najaar 2018. Ben je geïnteresseerd, laat het weten bij de praktijk.


• EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
Dit is een kortdurende behandelmethode, gericht op het behandelen van klachten die samenhangen met nare ervaringen in het leven. Dit kunnen traumatische ervaringen zijn of andere nare gebeurtenissen. Zie voor meer informatie www.emdr.nl of www.act-emdrcentrum.nl.


• Preverbale EMDR is een vorm van EMDR, die vooral wordt toegepast bij kleine kinderen of oudere kinderen en jongeren die in ongeveer de eerste 5 jaren van hun leven nare ervaringen hebben meegemaakt. Deze nare ervaringen kunnen invloed hebben op hun gedrag en gevoelsleven en kunnen zich bijvoorbeeld uiten in eetproblemen, taalproblemen, gedragsproblemen, leer- en concentratieproblemen. Soms zijn de nare ervaringen voor ouders makkelijker te herkennen, soms moeilijker. Te denken valt bijvoorbeeld aan ziekenhuisopnames, erge oorontstekingen, problemen bij de bevalling en dergelijke.


• Emotiegerichte therapie
Deze emotiegerichte en inzichtgevende therapievorm is geschikt voor jongeren en volwassenen (en aangepast ook voor kinderen) die zich bezighouden met vragen rond identiteit, persoonlijkheid en omgaan met emoties. Als u
• wilt begrijpen waarom u in relatie met anderen vaak tegen bepaalde problemen aanloopt,
• het gevoel heeft het contact met uzelf kwijt te zijn,
• wilt weten hoe uw problemen zijn ontstaan, deze (en uzelf) beter wilt begrijpen, of
• zich bezighoudt met vragen rond ‘zingeving van het leven’.
De therapie richt zich daarmee niet alleen op de klachten, maar op het algehele functioneren en het zich verder ontwikkelen als persoon. Het doel van deze vorm van therapie is het verbeteren van het omgaan met de eigen gevoelens en gedachten, het verkrijgen van meer inzicht in het eigen functioneren en verminderen van de klachten of het beter kunnen omgaan met de klachten (voor meer informatie www.vpep.nl).

Kijkt u ook eens naar dit filmpje over emotion focused therapy: https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE


 Compassion Focused Therapy
Deze therapie richt zich op omgaan met jezelf en anderen vanuit vriendelijkheid, kracht en wijsheid. Deze eigenschappen zijn van nature in iedereen aanwezig is, maar lang niet altijd volledig ontwikkeld of geblokkeerd (bijvoorbeeld als iemand door nare ervaringen moeite heeft met vriendelijk en positief over zichzelf te denken en voelen en vooral kritisch is naar zichzelf. Dit kan leiden tot weinig zelfvertrouwen en een hoge gevoeligheid voor waardering en kritiek van anderen). Zie voor meer informatie: http://compassionatemind.co.uk (Engels) of bij de praktijk.


 Cognitieve gedragstherapie
Deze therapie is gericht op gedachten en hoe deze uw gevoel en gedrag bepalen. Deze gedachten worden onderzocht en waar nodig wordt geëxperimenteerd met ‘meer helpende’ gedachten. Ook wordt er geoefend met ‘nieuw’ gedrag. Hierdoor kunnen gedachten, gedrag en emoties veranderen, waardoor beter met lastige situaties omgegaan kan worden. Voor meer informatie zie www.vgct.nl.


•  ReAttach
In een ReAttach-behandeling is gericht op het versoepelen van de informatieverwerking en het beeld dat u hebt van uzelf en van anderen (schema's genoemd) en wordt de ontwikkeling weer op gang gebracht waar die gestagneerd was. U krijgt weer vertrouwen in uw vaardigheden of ontwikkelt nieuwe vaardigheden. Prikkels, situaties en emoties kunnen makkelijker en meer realistisch (positiever) verwerkt worden, er ontstaat overzicht en u staat krachtiger in het leven. De behandeling bedraagt meestal vijf sessies van een half uur. Voor meer informatie zie: reattach-therapy-institute.com 

• Speltherapie
Kinderen ontwikkelen door spel. Speltherapie is een vorm van therapie die natuurlijk aansluit bij het kind. Via spel kunnen nieuwe inzichten worden verworven, kan geoefend worden met nieuw gedrag en kunnen emoties geuit worden. Er kan worden gewerkt aan sociale vaardigheden, hechting, inlevingsvermogen, omgaan met eigen emoties, verbeteren van eigenwaarde en zelfvertrouwen en het  verwerken van traumatische herinneringen. Op een niet-belastende, vaak leuke manier! De spelkamer is ingericht voor kinderen van verschillende leeftijden (van ongeveer 2 jaar tot ongeveer 12 jaar). Voor meer informatie: www.speltherapie.net.


• Ouderbegeleiding
Bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 16 jaar worden ouders altijd betrokken bij de behandeling. Dit varieert van intensieve oudergesprekken tot periodieke evaluaties. Ouderbegeleiding biedt u als ouders altijd de mogelijkheid tot het bespreken van lastige opvoedingssituaties, de impact van de problemen op broers en zussen en situaties op school of met vriend(inn)en waar uw kind tegenaan loopt. Als uw kind ook individuele therapie heeft, wordt de voortgang (in therapie, thuis, op school, buiten school) natuurlijk ook samen besproken. Ook bestaat de mogelijkheid voor een gesprek met belangrijke anderen, zoals leerkracht, IB-er, familielid.